PCCNL i jej Holenderscy Przyjaciele pomagają Ukrainie pomagając Polsce.

PCCNL i jej Holenderscy Przyjaciele pomagają Ukrainie pomagając Polsce.

Wspieramy inicjatywy lokalne i organizacje pomocowe w Krakowie i Wrocławiu.

English version below

Inwazja na Ukrainę napełnia nas głębokim smutkiem w równym stopniu co towarzysząca jej rosnąca przemoc wobec ludności cywilnej oraz katastrofa humanitarna. Wraz z eskalacją konfliktu rośnie potrzeba pomocy na miejscu, ale i pomocy ludziom uciekającym do sąsiadujących z Ukrainą krajów.

Z bijącym sercem obserwujemy ogrom pomocy ofiarowanej obywatelom Ukrainy w potrzebie.

Członkowie Izby już pomagają rodzinom swoich zatrudnionych obywateli ukraińskich i partnerów biznesowych z Ukrainy. Takie działania stale się wzmacniają.

Oprócz tego PCCNL jako organizacja solidaryzuje się i wspiera akcje lokalnych społeczności w Polsce.

Poprzez bezpośrednią pomoc lokalnym społecznościom możliwa jest pomoc konkretnym rodzinom poprzez przyczynianie się do ich poczucia bezpieczeństwa, podstawowego komfortu. Poprzez zapewnienie im tego, co najpotrzebniejsze dla powrotu do normalności po wyczerpujących i traumatycznych doświadczeniach.

Dlatego chcielibyśmy pomóc mniejszym organizacjom, które potrzebują teraz wsparcia najbardziej.

 Czego najbardziej potrzeba?
Podkreśla się potrzebę pomocy celowej w miejsce dużych ilości subiektywnie wybranych artykułów. Polecamy kontakt z organizacjami przed przeprowadzeniem zbiórki artykułów, zachęcamy też do darowizn pieniężnych. Tam na miejscu najlepiej wiedzą czego najbardziej jest brak

Organizacje, które wspieramy lokalnie to:

 1. Kraków: Fundacja „Wolno Nam”.

https://www.facebook.com/FundacjaWolnoNam/

Fundacja pozyskała kamienicę w centrum Krakowa przy ul. Piłsudskiego 13. Zamiast planowanego Hostelu – zorganizowała w nim dom dla matek z dziećmi, z Ukrainy. Znajduje w nim schronienie od 150 do 200 osób. Dom ten nie tylko oznacza dach nad głową, ale również pomoc psychologiczną, zajęcia terapeutyczne i integracyjne dla dzieci oraz pomoc organizacyjną, informacyjną, tłumaczeniową i formalną. Fundację prowadzi Prezes Agata Kluczewska.

Agata otwarta jest na rozmowy z darczyńcami, pod nr +48 507 373 511 (agata.kluczewska@gmail.com ). Agata mówi po angielsku.
Koordynator z ramienia PCCNL: Katarzyna de Wilde-Vannucci (
executivedirector@pccnl.nl)

IBAN (PLN): PL 0825 3000 0820 9710 3200 2600 01

  1. Wrocław: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS)

https://wcrs.wroclaw.pl/onas/

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego jest jednostką pomocniczą Gminy Wrocław. Swoje działania kieruje do seniorów, obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, dzieci, młodzieży, rodziców i wszystkich wrocławian.

Jego projekty integrują mieszkańców Wrocławia w różnym wieku i różnej narodowości, mają także na celu edukację i szeroko pojmowany rozwój społeczny.

Od wybuchu wojny na Ukrainie, WCRS stał się główną jednostką miasta koordynującą pomoc dla uchodźców i organizującą przekazywanie celowych zbiórek Ukrainie.

Jeżeli zechcesz wesprzeć tę organizację skontaktuj się z Beatą Nawrotkiewicz pod adresem mail wsparcieukrainy@wcrs.pl.

Koordynator z ramienia PCCNL: Jan-Willem Deutekom (jan-willem.deutekom@thaumatec.com)

UWAGA! Ta organizacja nie prowadzi zbiórki pieniężnej.

PCCNL and its Dutch Friends help war fugitives from Ukraine through helping Poland.We support civil initiatives and local NGOs in Cracow and Wrocław.

We are deeply saddened by the military aggression against Ukraine, growing violence against its civilians and humanitarian drama of Ukrainian people. While the situation continues to escalate, so does the need for help: from emergency relief on the ground, up to support for those who flee to neighbouring countries.

It is heart-warming to see how much support is being offered to Ukrainian people in need.

The Members of PCCNL are helping families of their Ukrainian employees or their Ukrainian business-partners. This is a constantly growing movement.

Next to it PCCNL stands solidary and supports actions of local civic organizations in Poland.

By offering direct and local support to the community you can make a real difference for a particular family.  You can contribute money to their feeling of safety, comfort and offering them the most necessary in order to rest after a horrible, exhausting travel through traumatic experience.

Therefore, we would like to support smaller organizations as they need our help the most.

What is needed the most?
It is being underlined that deliberate help and not big quantity of goods of individual choice are needed. We recommend to contact organizations before you purchase goods or simply to donate to local initiatives, which know precisely what is missing.

The organizations we locally support are:

 Cracow: Foundation „Wolno Nam”.

https://www.facebook.com/FundacjaWolnoNam/

„Wolno nam” managed to obtain rights to the building by ul. Piłsudskiego 13 in Cracow. Instead of a Hostel that was planned in this place – it organized home called „HOPE” for mothers and children from Ukraine. Between 150 and 200 persons find a shelter and temporary home there. This home is not only a place to sleep – but functions in a daily cooperation with voluntary psychologues, organizes therapeutic and integration activities for children; translation help, organization help and formal help for fugitives. The foundation is managed by its’ President Agata Kluczewska.

Agata is open for contact with donors, under tel nr +48 507 373 511 (agata.kluczewska@gmail.com ). Agata speaks English.

Coordinator for this cooperation from PCCNL: Katarzyna de Wilde-Vannucci (executivedirector@pccnl.nl)

IBAN (PLN): PL 0825 3000 0820 9710 3200 2600 01

  1. Wroclaw Centre for Social Development

https://www.wroclaw.pl/en/wroclaw-in-solidarity-with-ukraine-how-to-help-wisely

The Wrocław Centre for Social Development is an auxiliary unit of the Municipality of Wrocław and supports refugees in Wroclaw, mainly providing the first aid, when they arrive to Wroclaw. Its activities are addressed to seniors, foreigners living in Wrocław, children, young people, parents and all Wrocław residents. Projects integrates residents of Wrocław of different ages and nationalities, they also aim at health and nutrition education and broadly understood social development.

Since the outbreak of the conflict in Ukraine, the Wrocław Centre for Social Development has become the main unit in the city coordinating the aid activities for refugees. They are gathering goods for refugees, according to daily updated priorities.

If you would like to support and have questions you can contact Beata Nawrotkiewicz directly, she can be reached via mail wsparcieukrainy@wcrs.pl.

Coordinator for this cooperation from PCCNL: Jan-Willem Deutekom (jan-willem.deutekom@thaumatec.com)

Attn. this organization accepts goods only – pls contact Jan Willem.

 

Show Buttons
Hide Buttons